AVÍS LEGALFRAGADIS S.L. Polígon Cim El Camp, Carrer Mercaders nº 3 de La Canonja (Tarragona) 43110 és titular dels drets de propietat intel•lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements d'aquesta Web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització.
A causa que el contingut de la Web està protegit per drets d'autor, l'ús no autoritzat dels materials que es trobin en la mateixa, pot constituir una infracció de les lleis de propietat intel•lectual i industrial o d'un altre tipus. En cas que un usuari descarregui els materials de la Web per a ús personal o no comercial, aquest ha de mantenir tots els avisos sobre drets d'autor, marques registrades o de tipus similar que es trobin en els materials originals o en les còpies dels mateixos. No està permès modificar ni reproduir els materials de la Web, exhibir-los públicament, distribuir-los ni usar-los per a finalitats públiques o comercials.

L'accés a aquesta pàgina té caràcter gratuït per als usuaris, i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o registre algun.

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre est assetjo Web estan legalment reservats i l'accés al mateix o la seva utilització per part dels seus usuaris no ha de considerar-se, en forma alguna, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat del qual correspongui a FRAGADIS SL.

L'usuari es compromet a no utilitzar aquesta Web per a finalitats il•legals o prohibidas.

El lloc Web de FRAGADIS pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs Web no gestionats per FRAGADIS. Aquests vincles o enllaços, s'inclouen només a l'efecte de referència.

FRAGADIS no exerceix control algun sobre aquests llocs Web, ni és responsable del contingut dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs Web no implica que FRAGADIS promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest assetjo Web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc Web de FRAGADIS únicament són oferts com a referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del portal seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable FRAGADIS. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats de l'empresa, no sent les dades cedides a tercers. Així mateix, FRAGADIS cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets que estableix la LOPD d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a aquest efecte a FRAGADIS SL, Departament Jurídic, Polígon Cim El Camp, Carrer Mercaders nº 3 de La Canonja (Tarragona) 43110, o bé a l'adreça de correu electrònic atencioalclient@fragadis.es i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

FRAGADIS adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial decret 994/1999 de 6 de juny, a fi d'evitar l'accés a dades per part de tercers no autoritzats.

Dades d'identificació a incloure en empleno de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic:

FRAGADIS SL
CIF:B-43396985
Polígon Cim El Camp, Carrer Mercaders nº 3
43110 – La Canonja (Tarragona)
Mail: atencioalclient@fragadis.es
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 1016, Llibre Secció Societats, Foli 67, Fulla T-8781.
http://www.fragadis.es